2021-№2

PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANIN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ...

DÜNYA ƏHMƏDOVA, Azərbaycan Dillər Universiteti. e-mail: [email protected] https://orcid.org/0000-0002-4740-4040 NƏZRİN...

İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏ...

ZABUL ƏHMƏDOV, Bakı şəhəri, Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyinin müəllimi, əməkdar müəllim. e-mail: [email protected]...